ประวัติบริษัท

ชื่อบริษัทบริษัท ทบพัน (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง
อาคารมณียาเซ็นเตอร์
518/5 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
02-651-8891
ก่อตั้งเมื่อเมษายน 2562
ทุน6,000,000 บาท
ธุรกิจการออกแบบพื้นที่เพื่อการสื่อสาร (Space Communication) จดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Achiving) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (Inbound Tourism) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communications) และบริการ IoT (อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง)
อีเมลinfo@toppan.co.th