Data Technology & Platform

ด้วยการจัดการรวบรวมข้อมูลค้าผ่านเครื่องมือ CDP ทำให้เราสามารถจัดการโครงสร้างทางการตลาดในช่องทาง Digital Platform ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

e.g.

  • โครงสร้าง DMP
  • การรวมข้อมูล Identity ลูกค้า
  • การจัดการและสนับสนุนด้านการบริหารข้อมูลลูกค้า
  • พัฒนาช่องทางมีเดียของลูกค้า