การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทบพันนำเสนอการจัดเก็บทรัพย์สินทางวัฒนธรรมแบบดิจิทัล การสร้างและการขายสื่อจำลองภาพเสมือน (VR Productions) การออกแบบและการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการรับชม และการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สตรีทมิวเซียม

โรงภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

จดหมายเหตุดิจิทัล