Happy Workplace หนึ่งในหัวใจสำคัญของการทำงานในยุคปัจจุบัน การออกแบบออฟฟิศธรรมดาให้กลายเป็น Smart Office

Happy Workplace หนึ่งในหัวใจสำคัญของการทำงานในยุคปัจจุบัน การออกแบบออฟฟิศธรรมดาให้กลายเป็น Smart Office ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขและส่งผลต่อไปยังประสิทธิภาพของการทำงานที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะเมื่อพนักงานที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ในทุก ๆ วันที่ทำงาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความสุข ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะนำพามาซึ่งการก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว มั่นคงและยั่งยืน

Happy Workplace แนวคิดสู่ความสำเร็จที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม

หากเปรียบออฟฟิศเหมือนบ้านหลังที่สองของเหล่ามนุษย์เงินเดือน แน่นอนว่าบ้านที่น่าอยู่คือบ้านที่สร้างโดยคำนึงถึงความสุขของผู้อยู่และตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนำมาใช้กับที่ทำงานได้เช่นกัน ปัญหาพนักงานหมดไฟ เบื่อหน่าย ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงจากเดิม บางทีอาจมีต้นตอของสาเหตุจากปัญหาที่เหมือนเส้นผมบังภูเขาอย่างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ไม่เอื้อต่อการทำงานก็เป็นได้

ซึ่งองค์กรไม่ควรมองข้ามจุดสำคัญประเด็นนี้ การออกแบบออฟฟิศใหม่โดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีไซน์และเทคโนโลยี เพื่อสร้าง Happy Workplace ที่จะมอบพื้นที่การทำงานที่เหมาะสม น่าอยู่และเอื้อต่อรูปแบบการทำงาน จะส่งผลให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานที่มากขึ้น บรรยากาศในที่ทำงานอบอวลไปด้วยมวลแห่งความสุขและมิตรภาพ ซึ่งพลังบวกเหล่านี้คือแรงผลักดันที่ดีที่จะทำให้การทำงานพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการ Happy Workplace 8 ความสุขที่องค์กรมอบให้พนักงาน

หลักการของ Happy Workplace คือการใส่ใจปัจจัยที่ส่งเสริมความสุขให้กับบุคลากรขององค์กร เน้นให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล เมื่อพนักงานมีความสุข สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ ประสิทธิภาพในการทำงานย่อมมากขึ้น ซึ่ง Happy Workplace 8 ประการนั้น ประกอบไปด้วย

  • Happy Body การส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ
  • Happy Heart การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร
  • Happy Society การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร
  • Happy Relax การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย
  • Happy Brain การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
  • Happy Soul การส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต
  • Happy Money การส่งเสริมด้านการออมและการวางแผนในการใช้จ่าย
  • Happy Family การส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

ซึ่งสามารถนำหลักการที่ข้างต้น มาการปรับปรุงและออกแบบออฟฟิศเพื่อให้เกิด Happy Workplace ได้ดังนี้

Happy Body เพื่อการส่งเสริมด้านสุขภาพ การออกแบบออฟฟิศโดยเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำนักงานที่มีคุณภาพ
ถูกสุขลักษณะการนั่งทำงานตามหลัก Ergonomic จะช่วยให้พนักงานมีความสุขในการนั่งทำงานมากขึ้น มีสุขภาพกายที่ดี ไม่ปวดเมื่อยหรือมีอาการออฟฟิศซินโดรม

Happy Heart เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูล การออกแบบให้มีพื้นที่ทำงานร่วมกันหรือ Co-Working Space ที่สามารถสร้างกิจกรรมระหว่างทีมหรือพนักงานแต่ละฝ่าย เป็นการสานสัมพันธ์ให้องค์กรมีความเป็นปึกแผ่น มีมิตรไมตรี มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้สามารถก้าวเดินไปพร้อมกันและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคง

Happy Relax เพื่อส่งเสริมให้เกิดความผ่อนคลาย Happy Workplace จะต้องมีมุมผ่อนคลาย เพื่อให้พนักงานได้พักสมองและร่างกายระหว่างการทำงาน ฟื้นคืนพลังและพร้อมกลับไปสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง อาจเป็นการออกแบบเป็นพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่สีเขียว นำแนวคิดธรรมชาติบำบัดมาประยุกต์ใช้ภายในออฟฟิศ ก็ได้ผลดีไม่น้อย

Happy Brain เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การออกแบบออฟฟิศให้คนทำงานสามารถโฟกัสที่งานได้อย่างเต็มที่ ไม่มีสิ่งใดมารบกวนสมาธิ มีห้องระดมสมองที่สามารถใช้งานได้สะดวกและตอบรับรูปแบบการทำงานของทีมได้อย่างเหมาะสม ทันใจ

Happy Soul เพื่อส่งเสริมการมีศีลธรรม การสร้าง Happy Workplace ในประเทศที่ศาสนาคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม การออกแบบออฟฟิศให้มีพื้นที่ที่ผู้คนของแต่ละศาสนาสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาประจำวันได้ จะช่วยให้เกิดความสุขสงบขึ้นได้ภายในที่ทำงาน ยกตัวอย่างเช่น การมีห้องสำหรับละหมาดหรือการออกแบบห้องที่สงบเงียบ นอกจากทำให้มีสมาธิในการทำงานมากขึ้นแล้ว ยังสามารถใช้ทำสมาธิก่อนเริ่มงาน เพื่อรวบรวมสติและเพิ่มสมาธิให้กับการทำงานได้มากขึ้นอีกด้วย

และทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพความสำคัญของการออกแบบออฟฟิศ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Happy Workplace ให้เกิดขึ้นกับองค์กร มอบพื้นที่ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมปลุกไฟในการทำงานของพนักงานให้กลับมาลุกโชนอีกครั้ง ที่ทำงานดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เหล่ามดงานขององค์กรสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมากกว่าเคย

Key Takeaway

  • การออกแบบออฟฟิศมีความจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันมาก โดยนำแนวคิด Happy Workplace มาใช้เป็นจุดประสงค์ในการออกแบบ การสร้างพื้นที่ให้เหมาะสมกับการทำงานสำหรับพนักงานทุกคนหรือในทุกกิจกกรม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม 
  • การออกแบบออฟฟิศเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและมีบรรยากาศใหม่ ๆ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในที่ทำงานและแก้ปัญหาพนักงานหมดไฟ ขาดความกระตือรือร้นได้ หากเราสามารถสร้าง Happy Workplace ให้เกิดขึ้นได้จริง จะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่นำองค์กรสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ