การรีโนเวทออฟฟิศจะช่วยสร้าง Multi Skills ให้เกิดแก่พนักงานได้ ด้วยการจัดสรรพื้นที่และวางแนวทางสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เพราะ Multi Skills คือทักษะที่ตอบโจทย์สำหรับยุคนี้ ที่ว่าความสำเร็จขององค์กรไม่ได้อยู่ที่จำนวนพนักงาน แต่อยู่ที่ทักษะของพนักงานแต่ละคนว่ามีมากน้อยเพียงใด จำนวนคนน้อยจึงไม่ใช่ปัญหา ดังนั้นจึงถึงเวลาที่พนักงานควรมี Multi Skills ด้วยการออกแบบออฟฟิศสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนการเพิ่มทักษะให้ตรงกับความต้องการขององค์กร ซึ่งสามารถลงมือทำได้เลยจากบทความนี้

 

รีโนเวทออฟฟิศอย่างไร ให้ส่งเสริม Multi Skills ของพนักงาน

ก่อนจะเริ่มต้นรีโนเวทออฟฟิศ มาทำความรู้จักกับ Multi Skills กันก่อน ทักษะนี้หมายถึงความสามารถอันหลากหลายของพนักงาน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่งกาจไปทุกด้าน แต่จะต้องนำมาประยุกต์ใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ เพราะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย หากพนักงานมีทักษะหลายด้าน แต่ไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร

โดย Multi Skills นี้เกิดขึ้นจากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จนทำให้ทักษะเฉพาะด้านบางอย่างที่เคยประสบความสำเร็จ กลับไม่มีประโยชน์แล้วในวันนี้ ดังนั้นการพัฒนาทักษะให้มีความหลากหลายจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรยุคนี้มากกว่า ซึ่งการรีโนเวทออฟฟิศมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ทักษะนี้เกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้

1. การเสริมทักษะแบบแนวนอน

คือการเพิ่มทักษะให้พนักงานได้มีความรู้ในสายงานที่ทำให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น พนักงานฝ่ายต่างๆ ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน ควรได้เรียนรู้วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้งาน รวมไปถึงวิธีการแก้ไขขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดปัญหากับอุปกรณ์ของตนเอง เป็นต้น ดังนั้นการรีโนเวทออฟฟิศเพื่อเสริมทักษะด้านนี้ คือการจัดพื้นที่ประชุมด่วนภายในแผนก เพื่อให้พนักงานในสายงานเดียวกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดยพื้นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องใหญ่มาก อาจจะใช้เป็นชุดโต๊ะทำงานแบบมีล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการหันกลับมาประชุมได้ทันที

 

2. การเสริมทักษะแบบแนวตั้ง

คือการเพิ่มทักษะให้พนักงานได้เรียนรู้งานจากผู้ที่มีตำแหน่งงานที่สูงกว่า ซึ่งก็คือหัวหน้าแผนก จะมีหน้าที่ช่วยสอนทักษะความเป็นผู้นำให้แก่พนักงาน รวมไปถึงการทดลองให้พนักงานได้มีสิทธิตัดสินใจในงานที่ตัวเองเคยเป็นแค่คนรับคำสั่ง เริ่มต้นจากการฝึกให้พนักงานใช้เทคโนโลยีภายในห้องประชุมจนเกิดความชำนาญ เพื่อทดลองนำเสนองานต่อหน้าลูกค้า รวมไปถึงการมอบหมายงานผ่านแอปพลิเคชันขององค์กร แทนการบอกกล่าวด้วยคำพูด เพื่อฝึกให้เกิดความเคยชินกับการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิด Digital Skills

 

3. เปลี่ยนห้องสัมมนาให้เป็นห้องแห่งการพัฒนา

ห้องสัมมนาควรจะได้รับการรีโนเวทออฟฟิศใหม่ ให้มีเทคโนโลยีที่เท่าเทียมกับห้องประชุม ทั้งภาพ เสียง และสัญญาณ รวมไปถึงเทคโนโลยี IoT ที่มีเครือข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูล และสามารถส่งข้อมูลผ่านสัญญาณ Wi-Fi หรือ Bluetooth เข้าสู่โน้ตบุ๊กของพนักงานทุกคนที่เข้ารับการอบรม สร้างการเรียนรู้ใหม่ที่ครอบคลุมและทั่วถึง ช่วยให้การจัดอบรมมีความสนุกมากขึ้น

โดยหัวหน้าแผนกสามารถเลือกผู้ฝึกอบรมที่เหมาะสมกับสายงานเข้ามาเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานได้ เช่น การเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม หรือการจัดสรรเวลาให้พนักงานอาวุโสได้เข้ามาอัปเดตว่าปัจจุบันองค์กรมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง และใช้งานอย่างไร การอบรมพร้อมกันหลายคนช่วยให้พนักงานอาวุโสไม่เครียด และพร้อมเปิดใจสำหรับสิ่งใหม่ๆ เป็นต้น

 

4. ปรึกษาบริษัทออกแบบออฟฟิศ เพื่อการจัดสรรพื้นที่

เมื่อองค์กรมีความตั้งใจรีโนเวทออฟฟิศเพื่อช่วยสร้าง Multi Skills ให้แก่พนักงานแล้ว ผู้นำองค์กรควรปรึกษาบริษัทออกแบบออฟฟิศชั้นนำอย่างทบพัน เพื่อหาแนวทางสำหรับการจัดสรรพื้นที่ทำงานที่เหมาะสม รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน และการออกแบบห้องสัมมนาที่มีความทันสมัย เพื่อให้พนักงานได้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ให้อยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป

 

การรีโนเวทออฟฟิศเพื่อสร้าง Multi Skills ของพนักงาน คือการนำเทคโนโลยีและการออกแบบที่เหมาะสมมาช่วยเพิ่มทักษะให้มีความหลากหลาย เพราะสำหรับยุคนี้พนักงานไม่ต้องเก่งก็ได้ แต่ต้องทำได้หลายอย่าง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ที่สักวันหนึ่งข้างหน้าทักษะด้านใดด้านหนึ่งไม่สามารถสร้างความความสำเร็จได้ ก็ยังมีทักษะอื่นๆ สำหรับการเดินหน้าต่อไปในองค์กร